Back to Blog

ESG-regulering Europese vastgoedfondsen verder aangescherpt

Wie wil profiteren van de steeds grotere vloed kapitaal richting duurzaam vastgoed moet het harde bewijs leveren. Vanaf eind dit jaar wordt de zogenoemde SFDR-regulering vanuit Europa verder aangescherpt en moet op fonds- en productniveau (het individuele asset) worden gerapporteerd wil een fonds te boek staan als ‘donkergroen’.

Ondanks de ‘perfecte storm’ die nu over de economie trekt is ESG-regelgeving in de EU, het Verenigd Koninkrijk en de Aziatisch-Pacifische regio in een stroomversnelling, met talrijke voorstellen voor de openbaarmaking van ESG-informatie door bedrijven, die al van kracht zijn of dit jaar of volgend jaar van kracht zullen worden.

Dit heel duidelijk te zien in Europa. Als onderdeel van het Europese actieplan voor duurzame financiering moeten financiële marktpartijen die financiële producten aanbieden in de Europese Unie voldoen aan de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR), die vanaf 10 maart 2021 gefaseerd wordt ingevoerd. Het doel is de markttransparantie te vergroten en kapitaal naar duurzamere bedrijven te leiden.
Het meest uitdagende aspect van de SFDR is de nieuwe Principal Adverse Impacts (of PAI) regeling. Principle Adverse Impact indicators zijn een reeks verplichte indicatoren onderbouwd door harde cijfers die bedoeld zijn investeerders te laten zien hoe bepaalde investeringen duurzaamheidsrisico's met zich meebrengen. Volgens deze nieuwe regels zullen fondsbeheerders, financiële adviseurs en andere financiële instellingen ESG-gegevens moeten verzamelen en alle duurzaamheidsrisico's in verband met hun beleggingen en financiële producten openbaar moeten maken. Ook de vastgoedsector heeft hier in sterke mate mee te maken.

De rapportageverplichtingen bestrijken het entiteit- en productniveau, waarbij de informatie over entiteiten bestaan uit het beleid en de besluitvorming van een onderneming over duurzaamheidsrisico's. De financiële producten zelf omvatten (niet-limitatief): beleggings- en beleggingsfondsen, op verzekeringen gebaseerde beleggingsproducten, particuliere en bedrijfspensioenen en verzekeringen en beleggingsadvies.

Vanaf begin volgend jaar zullen financiële participanten, die rekening houden met PAI's inzake duurzaamheidsfactoren, verplicht zijn om in hun precontractuele informatiedocumenten bekend te maken hoe elk van hun financiële producten rekening houdt met dergelijke effecten. Financiële vehikels die geen rekening houden met negatieve effecten qua ESG, moeten  n hun precontractuele informatiedocumenten de redenen voor dat besluit toelichten.

De informatie op productniveau moet worden opgenomen in de relevante precontractuele informatie en periodieke verslagen van een onderneming. De rapportageverplichtingen zijn bedoeld om de transparantie over ESG-gegevens te vergroten en daarmee de eindbelegger te beschermen. De aanwezigheid van de SFDR betekent dat fondsen niet simpelweg als duurzame beleggingen kunnen worden omschreven; bedrijven zullen die duurzaamheid moeten aantonen en bedrijven zullen specifiek moeten uitleggen hoe ze hun ESG-doelstellingen bereiken.

In totaal worden 14 sleutelindicatoren (9 indicatoren met betrekking tot het milieu, en 5 met betrekking tot sociale factoren) verplicht geacht voor een goede beoordeling van negatieve duurzaamheidseffecten op een reeks ESG-factoren. Op klimaatgebied gaat het dan ondermeer om hard bewijs rond CO2-uitstoot en energiegebruik - zeer relevant voor de vastgoedsector. Qua sociale indicatoren wordt verwezen naar de UN Global Compact Principles en OECD Richtlijnen. Die gaan over mensen- en arbeidsrechten, anti-corruptie en ook over leefomgeving. Die laatste categorie is zeer relevant voor vastgoed: we brengen immers 90 % van onze tijd door tussen vier muren. Belangrijke zaken als luchtkwaliteit, water, voeding, licht en comfort komen dan aan bod.

Tijdens de afgelopen vastgoedbeurs Expo Real in München werd veel gesproken over de opkomst van zogenoemde Artikel-9 fondsen, die momenteel groeien als kool. Volgens de Sustainable Finance Disclosure Regulation (SFDR) gaat het hier om vastgoedbeleggingen die een daadwerkelijke bijdrage leveren aan een milieu- en/of sociale doelstelling, die geen schade toebrengt aan andere milieu- en/of sociale doelstellingen en waarbij de onderneming waarin wordt belegd voldoet aan minimale good governance standaarden. Aanbieders van artikel 9 producten moeten duidelijk maken hoe de (onderliggende) beleggingen vallen binnen de definitie van een duurzame belegging als bedoeld in de SFDR. En, ook niet onbelangrijk, bij een artikel 9 product dient sprake te zijn van een concrete en meetbare duurzame doelstelling.

 


 

Maak een afspraak voor een demo van Blue Module